دیاگ|عیب یاب

Telegram3

Instagram3

aparat icon color black 32

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

شستشوی انژکتور

شارژ گاز کولر

جک دو ستون

دستگاه نیتروژن ساز

دیاگ

انواع سنسور

انواعسنسور دستگاهکنترلموتوردارایسنسورهایمختلفاطلاعاتیاست.گرچهنامسنسورهایاطلاعاتیوکاربردانهادردستگاههایمختلففرقمیکندولیمتداولترينسنسورهاياسوييچهایورودیعبارتنداز: سنسورجريانهوا عیب یاب دیاگ اينسنسوربينفيلترهواودريچهگازقرارگرفتهاستونسبتهوایواردشدهبهداخلموتوررامشخصميکند.دارایيکصفحهمتحرکاندازهگيری– فنرارتجاعی– پتانسيومتر– سنسوردمایهوایورودیمحفظهنوسانگيروصفحهجبرانکنندهميباشد. باروشنشدنموتورهواازراههواکشبهداخلموتورکشيدهميشودکهباعثجابجاشدنصفحهاندازهگيرميشودوفنرتحتفشارقرارميگيرد.صفحهاندازهگيروپتانسيومتردررویيکمحورميچرخنداينزاويهچرخشتوسطپتانسيومتربهولتاژتبديلميشود. واحدایسیيوولتاژاينسيگنالرامشخصکردهومقداربازشدنصفحهاندازهگيرتوسطپتانسيومترمشخصميشود. سنسورموقعيتدريچهگاز عیب یاب دیاگ اينسنسوربررویمحفظهیدريچهیگازقرارگرفتهاستوممکناستيکسوييچ (ياترکيبیازچندسوييچ) يايکمقاومتمتغيرباشدکهدروضعيتهایدريچهبستهدرحالتدوراراميادريچهبازهنگامبارگذاریکاملموتورقرارميگيردوايناطلاعاترابهایسیيومنتقلميکند.(يکپتانسيومتر– تغييرزاويهصفحهدريچهگازرامشخصکردهونسبتولتاژیراازيکمدارمقامتیبهایسیيوميفرستد.)ایسیيومقدارحجمهوایورودیراتوسطمقدارزاويهدريچهگازوسرعتموتورمحاسبهميکند.اينسنسوريکپتانسيومتراستکهبهچرخشدريچهگاز (بازوبستهشدن) مقاومتهایمختلفیازخودنشانميدهد *رنگسوکتآنسفيدودارای٣پايهاست،ودرزيراطاقکشتابنصبشدهاست *باچرخشمحورآنمقاومتبينپايه٢و٣تغييرميکند. *ازآنجائيکهECU بهپايه٢ولتاژ۵+ ميدهدلذادرعملباچرخشمحورپتانسيومترولتاژخروجیاز پايه٣بين0/5 تا۵ولتتغييرميکند *درصورتخرابی…

ویژگیهای دیاگ لمسی x-car

دارای صفحه نمایش 7 اینچ رنگی به همراه صفحه لمسی خازنی دریافت مستقیم برق از خودرو بدون نیاز به باطری دارای سیستم عامل محلی با سرعت بالا دارای پردازنده بسیار…

نکاتی که باید برای خرید دیاگ رعایت کرد

دیاگ دیاگ جزو دستگاه هایی است که به عنوان عیب یاب برای تعمیر ماشین های امروزی لازم است. و انواع آن امروزه در بازار به صورت انبوه در بازار یافت…

موارد مهم در اجزای دستگاه دیاگ و دلایل آن:

دور یا گردش موتور: معمول دور موتور در دیاگ باید اعدادی بین 800 الی 900 باشد. ( برای خودروی پژو 850) هنگامی گه دور موتور دچار نوسان شد اگر در حد…

دیاگ

دیاگ (عیب یاب) دیاگ در واقع همان عیب یاب خودرو است که به وسیله یک کابل به کامپیوتر خودرو وصل می شود و طبق برنامه خاص دیاگ ان خودرو ان را…

لاستیک در آور

جک شاسی کشی

ساکشن روغن

میزان فرمان

کلیه حقوق این سایت متعلق به پردازش موتور میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار
دیاگ عیب یاب شستشوی انژکتور شارژ گاز کولر جک دو ستون طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت